• URGÈNCIES: 110
  • Télèfon: +376 872 000
  • Email: policia@policia.ad

Primer reglament del Cos de Policia

Article 1.- D’acord amb l’article 17 del contracte de concessions otorgat per lHoble Consell General a favor dels Srs. Andreu Boussac y Llorens Gomez Quintero als 27 de Mars del 1929, es constitueix en el territori andorrà un cos de Policia, composat per de prompte d’un Jefe i cinc individus, cual número podrà ésser augmentat en el cas de que les circumstàncies ho exigeixin.

Article 2.- El Cos de Policia actuarà en tot el territori Andorrà i estarà a les immediates ordres dels M. Itres. Srs. Veguers i dels Hobles. Batlles, com a delegats d’aquells, essent al mateix temps una força auxiliar del M. Iltre. Consell General i demés autoritats.

Article 3.- El nombrament del Jefe o individuos del Cos de Policia, serà fet per els M. Iltres. Veguers, prèvia proposta de la Companyia, e informe de la Sindicatura.

Article 4.- Tots els components de Cos de Policia han d’ésser naturals de les Valls i domiciliats en les mateixes, deuran tenir de vint y cinc a cincuanta anys d’edat, no podran tenir cap impediment físic i deuran acreditar ésser persones de bona conducta i no haver sofert condemna aflictiva.

Article 5.- Cuidaran del servei del ordre, i especialment de la vigilància dels elements estrangers que per qualsevol concepte s’encontrin en les Valls, com també de la persecució de qualsevols delictes. També deuran cuidar de l’observancia i compliment dels Decrets dictats per els M. Iltres. Srs. Veguers de data 6 de Maig de 1916 i 3’ d’Octubre de 1929, a qual efecte el Jefe farà diàriament la oportuna distribució de serveis.

Article 6.- En cas de què el Jefe de Policia estimi necessari la expulsió de elements estrangers pertorbadors, deurà demanar-la als Hobles. Srs. Batlles, els que segons cas otorgaran ab l’urgència possible, dictant a l’efecte la resolució que corresponguia.

Article 7.- Igual autorització deurà reclamar i obtenir el Jefe de Policia, dels Hobles. Srs. Batlles, per procedir als escorcolls i registres domiciliaris.

Article 8.- Per imposar multes, degudes a les infraccions dels arrestos i Decrets dels M. Iltres. Srs. Veguers en Corts, de qual observancia i compliment cuidarà igualment el Cos de Policia, deuran les expressades multes ésser proposades als Hobles. Srs. Batlles per l’imposició i exacció d’elles.

Article 9.- Els individuos del Cos de Policia deuran impedir l’entrada i permanència en el territori de les Valls dels estrangers indocumentats.

Article 10.- Per la resolució del tots els assumptes o cuestions que no estiguin previstos en aquest Reglament, el Jefe e individuos del Cos de Policia deuran acudir als Hobles. Srs. Batlles.

Aixís ho pronuncian, manan y firman els Iltres. Srs. Veguers en Corts.

Andorra 15 de Maig de 1931.

El Veguer Francés Ch. Romeu El Veguer Espiscopal Enric de Llorens.