Estructura organitzativa
Veure organigrama del Cos de Policia

La Direcció
Les àrees
Distintius de grau i antiguitat


El Ministeri de Justícia i Interior, de conformitat amb els objectius generals establerts pel M.I. Govern, és l'òrgan responsable de la política de seguretat ciutadana de l'Estat. El Cos de Policia d'Andorra com a Policia integral, exerceix en tot el territori nacional les funcions que l'ordenament jurídic li atribueix, per tal de protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats, així com les adequades per tal de garantir la seguretat ciutadana, vetllant per la protecció de les persones i dels béns.

L'estructura organitzativa del Cos de Policia es configura en la Direcció de la Policia i quatre grans àrees; l’Àrea de Policia Criminal, l’Àrea de Seguretat Pública i Proximitat Ciutadana, l’Àrea Tècnica, de Trànsit i Fronteres i l’Àrea d’Administració i Recursos Humans. El Cos de Policia està integrat per funcionaris policíacs pròpiament dits, per administratius i per tècnics.

La Direcció

El Cos de Policia té com a responsable directe un director, auxiliat per quatre directors adjunts.

El director del Cos de Policia, i per la seva delegació expressa els directors adjunts, exerceix la representació legal del Cos a tots els efectes, inclosa la facultat d'emprendre accions legals en nom del Cos i de representar-lo en els actes oficials i en el si dels organismes internacionals. La plaça del lloc de treball de director és proveïda mitjançant lliure designació entre funcionaris de nacionalitat andorrana que siguin titulars de les places dels llocs de treball que estiguin incloses en el grup A o en el grup B del sistema de classificació de l'Administració general, o bé en les escales intermèdia, executiva o superior del Cos de Policia.

Es pot designar com director del Cos de Policia una persona que no sigui funcionària, de nacionalitat andorrana, com a personal de relació especial regulat en la Llei de la funció pública.

La plaça del lloc de treball de director adjunt és proveïda mitjançant lliure designació entre funcionaris de nacionalitat andorrana que siguin titulars de les places dels llocs de treball incloses en l'escala intermèdia, executiva o superior del Cos de Policia.

El director i els directors adjunts són nomenats i destituïts lliurement pel M.I. Govern a proposta del Ministre titular de Justícia i Interior. El director de la Policia és, des del 17 de febrer del 2014, el Sr. Jordi MORENO BLAZQUEZ. Els directors adjunts de la Policia són el Sr. Miquel Àngel BARBOLLA AIRÒS, màxim responsable de l’Àrea de Policia Criminal, el Sr. Bruno LASNE BENAZET, màxim responsable de l’Àrea de Seguretat Pública i Proximitat Ciutadana i la Sra. Maribel LAFOZ JODAR, màxima responsable de l’Àrea Tècnica, de Trànsit i Fronteres.

A la direcció del Cos de Policia està adscrita l’Àrea d’Administració i Recursos Humans, la Secretaria General i Protocol i Comunicació.

Les àrees

Les àrees de la Policia són els òrgans que executen les diferents missions del Cos. Cada àrea està subdividida en unitats o en departaments. Les unitats a la seva vegada estan constituïdes per grups o seccions.

L'Àrea de Seguretat Pública i Proximitat CiutadanaEstà constituïda per Unitats uniformades i garanteix la seguretat i l'atenció ciutadana immediata en tots els aspectes més evidents i propers al ciutadà.

L'àrea consta de dos Unitats:

La Unitat de Seguretat Ciutadana
A través de les seves patrulles en cotxe i a peu, constitueix una policia de proximitat destinada a la prevenció dels delictes, al manteniment de l'ordre públic i de la tranquil·litat. Les seves patrulles també controlen el trànsit a nivell nacional. Així mateix està encarregada de la seguretat en edificis oficials.

Des del despatx Central de Policia, és responsable de la Sala d'Informació i Comandament, des d'on es reben les demandes del ciutadà i es coordinen els serveis exteriors. Atén també la seguretat de l'edifici i la vigilància i custòdia de les persones detingudes, així com l'atenció personalitzada a les necessitats, demandes i requeriments del ciutadà, i les tasques administratives necessàries de recepció i tramitació de documentació.

Engloba els Serveis Locals de Canillo/Encamp, Ordino/La Massana, Sant Julià de Lòria i el del Pas de la Casa, on realitza la missió i la tasca de cobrir la major part de les necessitats policíaques dels ciutadans i els turistes de les zones.

En aquesta unitat també és troba inclòs part del Grup Funcional Caní, pel que respecta als guies de gossos que cobreixen les especialitats de pista, allaus, explosius i defensa.

La Unitat Especial d’Intervenció
Engloba el Grup d'Intervenció, Tedax, el Grup de Manteniment de l'Ordre, el Grup de Protecció de Personalitats i el Grup de Muntanya.

L'Àrea de Policia CriminalÉs una àrea específicament formada i amb competències en matèria de Policia Judicial. Els seus components treballen de paisà. Efectuen investigacions destinades a la prevenció i/o a la repressió dels delictes i les enquestes i investigacions relacionades bàsicament amb denúncies.

Formen part d’aquesta Àrea el Servei de Prevenció i Orientació Social i el Grup d’Informació.

L'àrea consta a demés de tres Unitats:

La Unitat d’Investigació Criminal 1
Depenen d’aquesta Unitat els Grups i Seccions següents:
Grup de Delictes contra la Salut Pública
Grup de Delictes contra el Patrimoni
Secció de Delictes Tecnològics
Grup de Delictes contra les Persones
Grup d’Identitat Judicial

La Unitat d’Investigació Criminal 2
Depenen d’aquesta Unitat els Grups d’Enquestes 1 i 2

La Unitat d’Investigació Criminal 3
D’aquesta Unitat depenen el Grup de Delinqüència Organitzada i Blanqueig i el Grup de Cooperació Internacional.

Aquest últim engloba l'OCN., Oficina Central Nacional d'Interpol Andorra. Es tracta de l'òrgan de representació al Principat de la Organització Internacional de Policia Criminal. l'OCN. està equipada amb la darrera generació de mitjans de transmissió i intercanvi d'informació, amb accés a les bases de dades de persones i vehicles recercats a nivell internacional. Per mitjà d'aquesta xarxa està en contacte amb la secretaria General de l'OIPC-Interpol a Lyon i amb la resta d'OCN del món.
L'Àrea Tècnica, de Trànsit i FronteresÉs l’Àrea que dona recolzament tècnic i operatiu a les altres àrees i de la qual també depenen la vigilància dels punts fronterers i els controls d’immigració i treball clandestí

L'àrea consta de tres Unitats:

La Unitat de Fronteres i Estrangeria
Engloba els dos grups següents:
Grup de Fronteres, té com a missió pròpia la vigilància als punts fronterers tant pel que fa al control de les persones i vehicles com al de les mercaderies il·lícites.
Grup d’immigració, s’encarrega dels controls interns vinculats a les situacions irregulars de residència i de treball clandestí i gestiona els expedients d’expulsió.

La Unitat de Seguretat Vial
Esta formada pel Grup d'Investigació d'Accidents de Trànsit, que realitza tots els atestats judicials d'accidents de circulació, i pel Grup de Motoristes que vetlla per la seguretat vial.

La Unitat Tècnica
Està constituïda:
Grup de Formació: Elabora i executa el pla de formació inicial i continuada dels funcionaris del Cos.
Gabinet Jurídic: Tramita i elabora els procediments d'expedients administratius. Assessora a la Direcció i a les àrees en matèria jurídica. Participa en la formació inicial i continuada dels funcionaris en matèria penal.
Centre de Processament de Dades: és l'òrgan que centralitza i tracta la informació de caràcter criminal del Cos de Policia.
Secció d'Inspecció d'Armes: Exerceix a efectes enunciatius i no limitatius el control de les armeries i de les armes de tot tipus que es trobin en territori del Principat.
Grup d’Informàtica: Gestiona i desenvolupa, en coordinació amb el departament d'informàtica del M.I. Govern, els recursos i aplicacions informàtiques del Cos.
L'Àrea d’Administració i Recursos Humans

És l’àrea de més recent creació que engloba Grups i Seccions de caire administratiu i de suport a la resta de les àrees operatives.

Grup de Planificació i Recursos Humans
Secció de Gestió Econòmica i Pressupost
Secció d’Intendència i Manteniment: Gestiona i s'ocupa del manteniment de l'edifici administratiu de l'Obac i del material de dotació del Cos de Policia (parc mòbil etc.).
Distintius de grau i antiguitat